Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je Ing. Peter Piláthy, IČO: 50614941, s miestom podnikania Šafárikova 2724/2, 911 08 Trenčín (ďalej len “predávajúci“) a Kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru zverejneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.rebel-cajon.com,
Kontaktné údaje predávajúceho:
Ing. Peter Piláthy
Miesto podnikania: Šafárikova 2724/2, 911 08 Trenčín
IČO: 50614941
DIČ: 1081753035
nie som platca DPH
zapísaný na Okresnom úrade Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-39225,
IBAN: SK8183300000002901106936

email: info@rebel-cajon.com
tel. číslo: 0918 553 941

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108

 

Kupujúcim sa rozumie zákazník, ktorý vo vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

E-shop – internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.rebel-cajon.com.

Cena –cena za tovar uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu www.rebel-cajon.com, ktorú prevádzkuje Predávajúci zahŕňa aj cenu za prepravu v prípade ak je miestom dodania územie Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch, t.j. ak je miesto dodania mimo územia Slovenskej republiky bude cena za prepravu vypočítaná podľa aktuálnych cien prepravcov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.rebel-cajon.com.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú týmito VOP a Reklamačným poriadkom a súčasne ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

 

 1. Spôsobom uzatvorenia kúpnej zmluvyPodmienkou platnosti elektronickej objednávky Kupujúceho je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára.

Kupujúci pri objednaní tovaru postupuje nasledovne: Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke Predávajúceho www.rebel-cajon.com a tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka“. Po ukončení nakupovania Kupujúci skontroluje obsah svojho nákupu. Následne si Kupujúci  vyberie jednu z možností pre spôsob dopravy, resp. možnosť prevziať si tovaru osobne u Predávajúceho. Kliknutím na tlačidlo  „Skontrolovať a objednať“ prejde Kupujúci na ďalšiu stránku internetového obchodu s názvom POKLADŇA, kde Kupujúci vyplní informácie potrebné k úspešnému zrealizovaniu objednávky (meno, priezvisko, adresa, prípadne si môže zvoliť možnosť odoslania na inú adresu, email, telefón, apod.). Povinné údaje sú označené hviezdičkou. Po zrekapitulovaní objednaného tovaru si môže Kupujúci zvoliť spôsob platby za tovar, ktorý si chce u Predávajúceho objednať.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.rebel-cajon.com sa považujú za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Objednávka Kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nepredstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, a preto Predávajúci nie je povinný takúto neúplnú objednávku Kupujúceho akceptovať. Predávajúci sa v takomto prípade môže pokúsiť kontaktovať Kupujúceho s výzvou na odstránenie nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadné spresnenie, resp. doplnenie v určitej lehote. Okamihom doručenia údajov od Kupujúceho  spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú, a teda za záväzný návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Po zaevidovaní objednávky bude Kupujúcemu odoslaný automaticky vygenerovaný e-mail „Prijatie objednávky“ na jeho e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri uskutočňovaní objednávky. Takýto mail sa ešte nepovažuje za záväzné akceptovanie návrhu Kupujúceho na uzatvorenie zmluvy, ale ide iba o automaticky vygenerovaný mail obsahujúci informáciu, že Predávajúci objednávku zaevidoval do svojho systému. E-mail s názvom Prijatie objednávky preto nenahrádza svojim obsahom ani povahou tzv. Potvrdenie objednávky uvedené nižšie, ale plní len informačné účely.

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim (Potvrdenie objednávky). Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Pre tieto účely sa za záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim považuje až e-mail „Potvrdenie objednávky“ Predávajúcim zaslaný na e-mailovú adresu Kupujúceho. Doručením vznikajú medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP. Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o Predávajúcom a Kupujúcom, údaje o názve a špecifikácii objednaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, jeho množstve, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru a o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaj o nákladoch dodania tovaru, prípadne ďalšie potrebné údaje.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, t.j. doručením Prijatia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo overiť objednávku, ktorá pôsobí duplicitne, prípadne neakceptovať objednávku Kupujúce, ktorý v minulosti dvakrát odmietol prevzatie tovaru, resp. neprevzal balík bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, a to až do doby uhradenia vzniknutej škody Predávajúcemu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Po expedovaní objednaného tovaru bude Kupujúcemu zo strany Predávajúceho zaslaná informačná správa formou e-mailu o tom, že mu bol tovar odoslaný. V prípade, ak Kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti písomne Predávajúceho, najneskôr pred doručením oznámenia Predávajúceho o expedovaní zakúpeného tovaru.

Pri objednaní väčšieho množstva tovaru alebo pri špecifických požiadavkách Kupujúceho na úpravu tovaru, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zálohu vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva Kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

 1. Dodacie a platobné podmienkyObvyklá dostupnosť tovaru je 7 dní. Predávajúci je povinný odoslať objednaný tovar bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že z dôvodu nepredvídaných skutočností Predávajúci nie je schopný tovar dodať v určenej lehote, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho.V prípade, že objednávka obsahuje viaceré tovary, ktoré majú rôznu lehotu dodania, bude tento tovar odoslaný Kupujúcemu až po jeho kompletizácii, čiže po vyskladnení tovaru s najdlhšou lehotou expedície.

 

Daňový doklad (faktúra) je dodávaný spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady Kupujúci prevezme osobne spolu so zakúpeným tovarom.

Doprava tovaru ku Kupujúcemu je zabezpečená kuriérom. Cena za dopravu v rámci Slovenskej republiky je započítaná v cene tovaru a nebude už účtovaná ako samostatná položka. Cena za dopravu mimo územia Slovenskej republiky bude vypočítaná podľa aktuálneho cenníka dopravcu a bude Kupujúcemu vopred oznámená, a to ešte pred samotným potvrdením objednávky Predávajúcim, aby s ňou mohol Kupujúci vyjadriť svoj súhlas.

Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka Predávajúceho platného v čase odoslania objednávky a tiež náklady za doručenia ak tieto vzniknú z dôvodu, že ide o doručenie mimo územia Slovenskej republiky.

 

Platbu za tovar možno vykonať nasledovnými spôsobmi:
a) V hotovosti: platba pri osobnom prevzatí tovaru v mieste podnikania Predávajúceho.
b) Dobierka: platba kuriérovi pri prevzatí tovaru.

 1. c) Platba prevodom na bankový účet Predávajúceho. V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob platby prevod na bankový účet Predávajúceho, je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu ešte pred samotným odoslaným objednaného tovaru Kupujúcim. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho. Predávajúci nie je povinný predmet kúpy Kupujúcemu expedovať pred tým, ako mu bude táto kúpna cena uhradená.

 

V deň doručenia kuriér telefonicky kontaktuje Kupujúceho s oznámením, že mu bude objednaný tovar doručený. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany Predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky Kupujúceho.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve alebo na mieste, ktoré si zmluvné strany dohodnú ako miesto dodania v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto dodania“). Kupujúci je povinný tovar bezodkladne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ak už táto nebola vopred zaplatená na bankový účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie splnomocní.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

Celková kúpna cena za tovar a služby s ním spojené dohodnutá v kúpnej zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uvedená v Potvrdení objednávky (ďalej len “kúpna cena”).
Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
Právo spotrebiteľa ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14-tich dňoch odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. osobou poverenou na prevzatie tovaru s výnimkou dopravcu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci môže toto svoje právo uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného poštou na adresu Predávajúceho, v ktorom bude uvedené jednoznačné vyhlásenie Kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže pritom využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok a ktorý tvorí súčasť Potvrdenia objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy formou e-mailu zaslaného Predávajúcemu bude Kupujúcemu zaslaný mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, najmä identifikáciu Kupujúceho a Predávajúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho alebo ho odovzdať osobne Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný bez poškodenia, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, vrátane kompletnej dokumentácie.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby predtým, ako mu je doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby Kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

Formulár na odstúpenie od zmluvy obdrží každý Kupujúci ako prílohu v potvrdzujúcom e-maily, ktorý je zároveň akceptáciou, resp. potvrdením objednávky – potvrdením o uzatvorení kúpnej zmluvy.

 

Nemožnosť odstúpenia od zmluvy

V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho ani tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.
Ustanovenia VOP týkajúce sa práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

 

 

 

REKLAMÁCIA TOVARU – Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú na tovare po jeho prevzatí v záručnej dobe. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Kupujúci musí tovar reklamovať bezodkladne po tom čo zistí vadu na tovare a tento tovar ďalej nepoužívať.

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručnú dobu môže Predávajúci v jednotlivých prípadoch predĺžiť. Ak ide o použitú vec, platí záručná doba uvedená na výrobku alebo jeho obale najmenej však 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný Kupujúcemu prostredníctvom prepravcu, začína plynúť záručná doba od prevzatia tovaru od prepravcu. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Doklad o kúpe / faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list v prípade ak nebol Predávajúcim vydaný samostatný záručný list.
Kupujúci má právo reklamovať dodaný tovar ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky, znehodnotenie tovaru (t.j.  napr. zdeformovanie, poškodenie) nezodpovedá obsahu potvrdenej objednávky Predávajúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Predávajúci za takéto zjavné vady nezodpovedá, ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Zistené zjavné vady je Kupujúci povinný okamžite oznámiť Predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátenia kúpnej ceny. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady,  ak:
a) Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo tieto vady boli spôsobené neodbornou montážou tovaru;
b) Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu – poskytnutá zľava z ceny tovaru;
c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, jeho nesprávnym ošetrovaním či servisom;
d) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;
e) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby,  resp. lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti;
f) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy;
h) ide o vady a poškodenia spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, ako aj opravou či modifikáciou tovaru inými osobami než autorizovanými výrobcom, dodávateľom, resp. Predávajúcim;
j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti, resp. záručnej doby.
Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

Predávajúci taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené prepravcom a ani za nedoručenie tovaru, v prípade ak Kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.

 

Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

 
Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady


Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 

Ak Predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, Kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 

Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok Predávajúceho. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že Predávajúci umiestnil tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný podmienok na stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.rebel-cajon.com a Kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich obsah.

 

Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho Oznámením o uplatnení reklamácie, t.j. prejav vôle Kupujúceho uplatniť si svoje právo na reklamáciu tovaru, a to buď listom doručeným na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronickou poštou na mailovú adresu elektronického obchodu Predávajúceho info@rebel-cajon.com. Spolu s oznámením o uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť aj príslušný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list ak bol Predávajúcim vydaný, dokumentáciu vzťahujúcu sa k tovaru spolu so všetkým príslušenstvom tovaru pre prípad výmeny. V prípade predchádzajúcich opráv tovaru je Kupujúci povinný doručiť aj doklady o vykonaní opráv.

 

Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky potrebné informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje Kupujúceho, za účelom vyrozumenia Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka si uplatňuje.

Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, t.j. napr. v písomnej forme alebo vo forme emailu. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie.

 

 

 

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“)

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@rebel-cajon.com), ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má Kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“).

Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., t.j. napr. Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.  Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:  www.mhsr.sk .

Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže byť podaný aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- €. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,- € s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, názov spoločnosti, ulica, obec, PSČ, e-mailová adresa, telefón, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s Kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní potrebných dokladov, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv a tiež pri vybavovaní prípadných reklamácií.

Osobné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a adresa dodania tovaru a telefonne číslo Kupujúceho poskytne Predávajúci za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, ktoré pre Predávajúceho vykonávajú doručenia tovaru, resp. Slovenskej pošte, a.s. s čím Kupujúci udeľuje súhlas v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení, a to odoslaním objednávky.

Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza. Predávajúci dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, zničeniu, strate, poškodeniu, zmene alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Predávajúci tiež zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby, v tomto prípade Kupujúceho, si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru Predávajúcim, teda najmä tých osobných údajov, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Po doručení odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov Kupujúcim Predávajúci zabezpečí ich likvidáciu.

Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť Predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov Kupujúceho, ako aj o právach Kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby, a to že:

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Predávajúceho info@rebel-cajon.com

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom u Predávajúceho spracúvané;
 2. b)   informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov;
 3. c)    presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získala jeho osobné údaje na spracúvanie;
 4. d)   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. e)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 6. f)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. g)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 8. h)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

 

Kupujúci má tiež právo u Predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. a)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 2. b)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo
 3. c)    poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

 

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúceho informuje Kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.

Kupujúci  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Príloha Odstúpenie od zmluvy: Odkaz na formulár